Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné  obchodní podmínky (dále jen VOP)  se vztahují na  nákupy prostřednictvím internetového obchodu na stránkách nekky.shop provozovaném obchodní společností Kateřina Francová IČO: 687 56 381, DIČ: CZ7458134123 . Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi obchodní společností Kateřina Francová, jako prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé, které vzniknou v rámci realizace internetového obchodu  v souladu se zákonem č. 89/2012  nový občanský zákoník (NOZ) . 

II. Vymezení základních pojmů

Internetový obchod

Elektronický obchod je jedna z forem uzavírání smluv s výhradním použitím alespoň jednoho komunikačního prostředku bez současné fyzické přítomnosti stran. Jedná se o objednávkový systém provozovaný na internetových stránkách podnikatele, který je v pozici prodávajícího, jenž nabízí zboží nebo služby kupujícím.

Podnikatel

Podnikatel je ten kdo samostatně a soustavně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku. Pro účely těchto VOP se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující

Kupujícím je buď spotřebitel nebo podnikatel.

Smlouva

Nákup zboží se provádí na základě kupní smlouvy, kterou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupujícímu kupní cenu. V případě, že je smlouva uzavírána mezi podnikatelem a spotřebitelem jedná se o spotřebitelskou smlouvu.

Spotřebitelská smlouva uzavřená mezi společností Kateřina Francová jako prodávající a spotřebitelem jako kupujícím je smlouvou uzavřenou distančním způsobem s použitím internetu.

Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně slabší smluvní strany - spotřebitelů, zvláště pak nezletilých.

Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP)

Text blíže vymezující a upřesňující práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele v jejich smluvním vztahu, na který zadavatel na stránkách internetového obchodu spotřebitele před uzavřením smlouvy dostatečně a viditelným způsobem odkazuje, se kterým má spotřebitel možnost se s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy seznámit a který se stává nedílnou součástí uzavírané smlouvy a jako takový je závazný.

Prodávající

Prodávajícím je Kateřina Francová IČO: 687 56 381

III. Sdělení před uzavřením smlouvy dle zákoníku (dále jen NOZ)  následující:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby

b) kupující není povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu s výjimkou případů, kdy je taková to platba předem individuálně sjednána

c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, je nejkratší dobou, po kterou bude smlouva strany zavazovat 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy

d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, budou rozhodující pro stanovení ceny údaje na webových stránkách platné v době uzavírání kupní smlouvy

e) v případě smluv na dobu neurčitou,  budou kupujícímu  účtovány vedle  ceny s aktuální výši DPH také náklady na dopravu dle aktuálních ceníků dopravců

f) kupující má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení zboží, a to  za podmínek a způsobem uvedeným v článku X

g) kupující, v případě odstoupení od smlouvy, má povinnost nést náklady spojené  s vrácením zboží

h) případy kdy nelze odstoupit od smlouvy jsou uvedeny v článku X.

i) v případě, že kupující nesouhlasí s vyřízením své stížnosti příslušným odborným zaměstnancem prodávajícího, může se obrátit přímo na podnikatelku provozující internetový obchod nebo se se stížností může obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru

IV. Ochrana osobních údajů

1. Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č. 101/2002 Sb.). Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu nekky.shop.cz a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě (s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží) či nijak zneužity. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu (postačí emailem) s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

2. Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely
- úspěšně vyřizovat objednávky od kupujícího, reklamace atp.
- informovat kupujícího o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami, reklamacemi atp.
- poskytovat kupujícímu informace o zboží, cenách atp.
3. Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude zjištění, že poskytnuté údaje:
- nejsou pravdivé
- byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nepřináleží
- byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR
5. Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí stranou.

6. Kupující má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně v souladu s obchodními podmínkami může požádat o zrušení registrace písemnou formou. Písemně na adrese: Baby Club Nekky II, Valachův Žleb 5371, Zlín 760 05.

7. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli.

8. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

V. Kupní smlouva a objednávka

Kupní smlouva vznikne mezi prodávajícím a kupujícím prokazatelným zasláním řádné objednávky způsobem a za podmínek níže uvedených a je závazná jak pro prodávajícího tak pro kupujícího.

1. Objednávat je možno následujícími způsoby:
- prostřednictvím elektronického obchodu na nekky.shop 
- e-mailem na adrese shop@nekky.cz

- osobně na našich pobočkách Baby Club Nekky I a Baby Club Nekky II
- telefonicky (jedná se o hovor s obchodníkem, který je zpoplatněn dle běžných tarifů daných operátorem kupujícího)
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se před jejím odeslání  podrobně  seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání své elektronické objednávky. Znění obchodních podmínek a reklamačnímu řádu  zcela porozuměl. Je si vědom, že Obchodními podmínkami je jako kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Obchodní podmínky a reklamační řád jsou v aktuálním znění k dispozici ke stažení na stránkách internetového obchodu nekky.shop.cz . Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce, rozhodným právem však zůstává právní řád České republiky. Objednávka kupujícího s výjimkou telefonické objednávky je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

3. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky prostřednictvím ICQ, skype nebo jiným výše neuvedeným IM komunikačním nástrojem.

VI. Cenové kategorie a ceny, uzavření kupní smlouvy

1. Všechny ceny jsou smluvní.
2. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

.
3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem.

Ceny na objednávce pro spotřebitele jsou tedy platné, již v okamžiku odeslání objednávky, přes internetový obchod nekky.shop.  Ceny jsou uvedeny s DPH. V rekapitulaci objednávky je vždy uvedena cena vč. platné DPH. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. ( např. vyprodání zásob)

VII. Platební podmínky

- Platbu je možno realizovat následujícími způsoby:
- Hotově - při osobním odběru
- Na dobírku - při doručení zboží / platba hotově nebo kartou/
- Platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího

1Osobní odběr

Zboží může převzít buď přímo kupující, nebo osoba k tomu pověřená.

2. Zasílání přepravní službou v rámci ČR

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL s.r.o. nebo přes Zásilkovna CZ. Maximální hmotnost jednoho balíku u PPL s.r.o je 31,5kg. Nejvyšší dovolená hmotnost jednoho balíku je 50kg. (dle přepravovaného zboží).  Maximální hmotnost jednoho balíku u Zásilkovna CZ je 5 kg. Nejvyšší dovolená hmotnost jednoho balíku je 5 kg. Při dodání je  kupující povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo zjevně poškozené zásilky. Neúplnou nebo zjevně poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky nebo e-mailem prodávajícímu. Kupující je povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu e-mailem na adresu shop@nekky.cz.

Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce nelze brát na dodatečné reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky žádný zřetel. V případech, kdy je obal zásilky zjevně nepoškozen, ale došlo k poškození přepravovaného zboží (např. nárazem, otřesem atd.) je kupující nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky poškození reklamovat u přepravce a neprodleně kontaktovat prodejce telefonicky nebo emailem. Rovněž je povinen poškozenou zásilkou a přepravovaným zbožím dále nemanipulovat a ponechat si je u sebe pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní služby. V případě nedodržení výše uvedeného postupu daného přepravcem, prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou kupujícímu při přepravě zásilky.

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou, proces reklamace, vydávání záručního listu a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

X. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele:

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího shop@nekky.cz  taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.

V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

3. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
b) v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o mimořádnou slevu" nebo "akce" nebo jiné označení obdobného významu. Ve výše uvedených případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.10. 2020
2. Upozorňujeme, že obrázky uvedeny u zboží jsou pouze informativní. Přesné informace vám budou obratem sděleny na chatu s obchodníkem, telefonicky, případně zaslány e-mailem.
3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. Kupující svou objednávkou stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném rozsahu.

Přírodní kosmetika

Najdete zde výrobky z kvalitních bylinných ingrediencí, bez chemie a šetrné k přírodě.

Kojící a těhotenský polštář

Kojící polštář je vhodný pomocník při kojení miminek. V těhotenství napomáhá k lepšímu spánku nastávající maminky, prevenci bolesti zad a k podpoře rostoucího bříška.